เรื่องราวแรงงานข้ามชาติ

จากหลายสถานที่
หลากหลายสายงาน
ทว่าทั้งหมดนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
....ชีวิตที่ดีขึ้น

จากความร่วมมือของพันธมิตรโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ และชุมชนในพื้นที่ นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง ข้างในคนนอก รวบรวมเรื่องราวจากคำบอกเล่าของแรงงานข้ามชาติที่สะท้อนถึงความท้าทายและการต่อสู้ในแต่ละวันของพวกเขา

เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลึกๆ เราทุกคนนั้นมีสิ่งที่เหมือนกัน เราทุกคนมีความหวังและความฝันที่จะมีอนาคตที่ดีกว่า เราทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้ครอบครัว เราทุกคนต้องการเป็นที่เข้าใจและต้องการแรงสนับสนุนจากสถานที่ที่เรียกว่าบ้าน